Categories
 
Curs de preparació al concurs de promoció de caporal/a
Curs de PREPARACIÓ PRÈVIA online, basat en el temari de l’últim concurs de promoció.        
65 €
 
120 € (no afiliats)
Matricula't
65 €
 
120 € (no afiliats)
 
Matricula't
Segons el cronograma de concursos de promoció que ha fet públic la Direcció General de la Policia, aquest mes de juliol, està previst que es publiquin les bases del proper concurs de promoció a la categoria de caporal/a del Cos de Mossos d’Esquadra.

Encara no sabem com seran les noves bases, però l’experiència ens diu que d’una promoció a l’altre (a banda de les actualitzacions pròpies de la normativa) el temari es pràcticament el mateix.
Per això, des de la FEPOL, ens hem volgut avançar a la publicació de les noves bases i hem organitzat un curs de PREPARACIÓ PRÈVIA online, basat en el temari de l’últim concurs de promoció, perquè totes les persones afiliades al SAP-Fepol, que estiguin interessades, puguin començar amb l’estudi.
 
El curs us donarà accés:
  • A tot el temari "en format interactiu" (amb la normativa actualitzada).
  • A tot el temari, separat també, en documents PDF per si voleu estudiar en paper.
  • A qüestionaris d’autoavaluació que us permetran comprovar el vostre avenç.
  • A un tutor que us acompanyarà i us assessorarà al llarg del curs. També farà un seguiment del vostre progrés i intentarà dinamitzar incorporant tasques, resums, informació sobre el procés d’última hora.
  • A un campus virtual on podreu compartir informació amb altres aspirants (ensenyament cooperatiu).
  • Al temari actualitzat a les noves bases tant punt es publiquin.

El curs s’obrirà el dia 15 de maig i restarà obert fins al dia de la prova.
 
El preu del curs és: 
  • Persones afiliades al SAP-Fepol:  65 euros.
  • Persones No afiliades al SAP-Fepol:  120 euros.
 
1 – normes primeres

1.1 - Constitució Espanyola de 1978: drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc constitucional  
1.2 - L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en matèria de Seguretat Pública i Policia Judicial  
1.3 - Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat: articles de directa aplicació a la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra   
 
2 – policia de la generalitat - mossos d'esquadra

2.1 - LLEI 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. 
2.2 - LLEI 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
2.3 - Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari del Cos de Mossos d'Esquadra.
2.4 - Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de Mossos d’Esquadra.
2.5 - Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del Cos de Mossos d'Esquadra: capítol 1. Disposicions generals; capítol 2. Provisió de llocs de treball mitjançant concurs, concurs oposició i lliure designació    
2.6 - Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia   
2.7 - Ordre de 10 de novembre de 1997, per la qual s'aprova el pla general d'avaluació del Cos de Mossos d'Esquadra   
2.8 - La carta de serveis de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra aprovada per la Resolució IRP/192/2010, de 27 de gener   
2. 9 - Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya   
2.10 - Instrucció 5/2008, d'11 de març, sobre l'ús d'armes de foc per part dels funcionaris del cos de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra   
2.11 - Instrucció 16/2013, de 5 de setembre, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial. 
2.12 - Instrucció 11/2014, de 30 d'abril, de modificació de la Instrucció 16/2013 de 5 de setembre, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial   
2.13 - Instrucció 8/2016, de 24 de maig, sobre la tinença d’armes de foc per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els procediments de retirada, dipòsit i devolució de les armes de foc. 
2.14 - Instrucció 4/2018, de 20 d’abril, sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 
2.15 - Instrucció 5/2018, de 28 de maig, sobre la regulació dels dispositius personals de gravació per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 
2.16 – PNT 102/03/19 - Nota informativa. 
2.17 – PNT 205/03/15 – Procediments per a l’enjudiciament ràpid en determinats delictes menys greus i lleus   
2.18 – PNT 206/05/20 – Identificació de persones en aplicación de la LO 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana   
2.19 – PNT 213/03/18 – Actuació en atracaments a entitats bancàries o altres entitats de risc   
2.20 – PNT 215/05/15 – Intervenció immediata davant d’amenaces de col·locació d’artefactes explosius i/o incendiari 
2.21 – PNT 225/05/17 – Actuació policial en els trasllats penitenciaris. 
2.22 – PNT 402/06/20 – Espectacles - actuacions bàsiques. 
2.23 – PNT 404/06/20 – Seguretat privada - actuacions bàsiques. 
2.24 – Procediment Operatiu – PRO-001 – El procés de la detenció. 
2.25 – Procediment Operatiu – AV-PR-001 – El procés d’atenció a les víctimes de violencia masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables   
2.26 – Instrucció Operativa – IO-009 – Mesures de prevenció i protecció davant d’agents biològics   
2.27 – Instrucció Operativa – IO-014 – Supervisió operativa del procés de la detenció. 
 
3 – procediment penal

3.1 - Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’«habeas corpus». 
3.2 - Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica   
 
4 – dret penal

4.1 - Codi Penal. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
LIBRO I. Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal  
TITULO I. De la infracción penal 
CAPITULO I. De los delitos. 
CAPITULO II. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal 
CAPITULO III. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal 
CAPITULO IV. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal 
CAPITULO V. De la circunstancia mixta de parentesco. 
CAPITULO VI. Disposiciones generales. 
TITULO II. De las personas criminalmente responsables de los delitos. 
LIBRO II. Delitos y sus penas. 
TITULO I. Del homicidio y sus formas. 
TITULO III. De las lesiones. 
TITULO VI. Delitos contra la libertad. 
CAPITULO I. De las detenciones ilegales y secuestros. 
CAPITULO II. De las amenazas. 
CAPITULO III. De las coacciones. 
TITULO VII. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral 
TITULO VII BIS. De la trata de seres humanos. 
TITULO VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 
CAPITULO I. De las agresiones sexuales. 
CAPITULO II. De los abusos sexuales. 
CAPITULO II BIS. De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años 
CAPITULO III. Del acoso sexual 
CAPITULO VI. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. 
TITULO IX. De la omisión del deber de socorro. 
TITULO X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 
CAPITULO II. Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público   
TITULO XI. Delitos contra el honor. 
CAPITULO I. De la calumnia. 
CAPITULO II. De la injuria. 
CAPITULO III. Disposiciones generales. 
TITULO XII. Delitos contra las relaciones familiares. 
CAPITULO III. De los delitos contra los derechos y deberes familiares. 
TITULO XIII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico. 
CAPITULO I. De los hurtos. 
CAPITULO II. De los robos. 
CAPITULO IV. Del robo y hurto de uso de vehículos. 
CAPITULO VI. De las defraudaciones. 
CAPITULO IX. De los daños. 
CAPITULO X. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. 
CAPITULO XI. De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores  
CAPITULO XIV. De la receptación y el blanqueo de capitales. 
TITULO XV BIS. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
TITULO XVII. De los delitos contra la seguridad colectiva. 
CAPITULO II. De los incendios. 
CAPITULO III. De los delitos contra la salud pública. 
CAPITULO IV. De los delitos contra la seguridad vial 
TITULO XVIII. De las falsedades. 
CAPITULO I. De la falsificación de moneda y efectos timbrados. 
CAPITULO II. De las falsedades documentales. 
CAPITULO III. Disposiciones generales. 
CAPITULO IV. De la usurpación del estado civil 
CAPITULO V. De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo. 
TITULO XIX. Delitos contra la Administración pública. 
CAPITULO I. De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. 
CAPITULO II. Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. 
CAPITULO III. De la desobediencia y denegación de auxilio. 
CAPITULO IV. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. 
CAPITULO V. Del cohecho. 
CAPITULO VI. Del tráfico de influencias. 
CAPITULO VII. De la malversación. 
CAPITULO VIII. De los fraudes y exacciones ilegales. 
CAPITULO IX. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función   
CAPÍTULO X. Disposición común a los Capítulos anteriores. 
TITULO XX. Delitos contra la Administración de Justicia. 
CAPITULO I. De la prevaricación. 
CAPITULO II. De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. 
CAPITULO III. Del encubrimiento. 
CAPITULO IV. De la realización arbitraria del propio derecho. 
CAPITULO V. De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos. 
CAPITULO VI. Del falso testimonio. 
CAPITULO VII. De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional 
CAPITULO VIII. Del quebrantamiento de condena. 
CAPÍTULO IX. De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional 
TITULO XXI. Delitos contra la Constitución. 
CAPITULO IV. De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas  
CAPITULO V. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales  
TITULO XXII. Delitos contra el orden público. 
CAPITULO I. Sedición. 
CAPITULO II. De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia  
CAPITULO III. De los desórdenes públicos. 
CAPITULO IV. Disposición común a los capítulos anteriores. 
CAPITULO V. De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. 
CAPÍTULO VI. De las organizaciones y grupos criminales. 
CAPÍTULO VII. De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo. 
 
5 – policia de seguretat i administrativa

5.1 - Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora de dret de reunió. 
5.2 - Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 
5.3 - Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos  
5.4 - Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes: definicions, classificació de les armes reglamentàries, armes prohibides i tipus de llicències. 
          
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí