Categories
 
 
TEMARI IMPRÈS DE TRÀNSIT (MOSSOS D'ESQUADRA - CONVOCATÒRIES 120/220/320 -23)
Temari imprès en un sol document tots els temes exigits a les bases de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball de l'especialitat de trànsit del cos de Mossos d'Esquadra. Afiliats FEPOL i SME preu exclusiu !!! - OMPLE LA MATRÍCULA I T'ARRIBARÀ A L'ADREÇA DE FACTURACIÓ SELECCIONADA EL TEMARI DES DE LA NOSTRA COPISTERIA                            
39 €
 
54 € (no afiliats)
Matricula't
39 €
 
54 € (no afiliats)
 
Matricula't
TEMARI DE TRÀNSIT
convocatòries 120/23, 220/23 i 320/23
Afiliats a la FEPOL i SME preu exclusiu !!!

- Temari imprès en un sol document tots els temes exigits a les bases de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball de l'especialitat de trànsit del cos de Mossos d'Esquadra

⚠️ La intenció és que disposeu ja del document, el màxim actualitzat possible, per poder anar avançant en l'estudi de la gran quantitat de matèries i normes que es tracten en una convocatòria, que us ajudarà a afrontar l'examen amb la preparació desitjada ⚠️

 
COM SOL·LICITAR-HO

NOU !!!  si pertanys al sindicat sme el sistema ja et reconeix com afiliat !!!

1) CLICA "MATRICULA'T
2) OMPLE EL "FORMULARI"
3) TRIA LA FORMA DE PAGAMENT

    - Pagament amb targeta o BIZUM
    - Transferència bancària (Adjunto el comprovant bancari)
3) IMPORTANT !!!  L'ADREÇA DE FACTURACIÓ SERÀ LA DEL LLOC D'ENVIAMENT DEL TEMARI
4) ICSI-FEPOL ENVIARÀ LA TEVA SOL·LICITUD A COPISTERIA PERQUÈ ET FACIN ARRIBAR EL TEMARI PER MISSATGERIA

 
Annex 3
Temari

—1 Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra

1.1 Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.
1.2 Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
1.3 Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de
Mossos d'Esquadra.
1.4 Decret 57/2023, de 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia (art. 1, 7, 16, 17, 19
i de l'art. 43 a l'art. 51).

—2 Procediment penal

2.1 Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal.
Llibre II. Del sumari
Títol III. De la policia judicial (art. 282 al 298)
Títol V. De la comprovació del delicte i esbrinament del delinqüent
Capítol I. De la inspecció ocular (art. 326 al 333)
Capítol VII. De l'informe pericial (art. 456 al 485)
Títol VI. De la citació, de la detenció i de la presó provisional
Capítol IV. De l'exercici del dret de defensa, de l'assistència de l'advocat i del tractament dels detinguts i els
presos (art. 520 al 527)
Llibre IV. Dels procediments especials
Títol III. Del procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes
Capítol I. Àmbit d'aplicació (art. 795)
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial (art. 796)

—3 Dret penal

3.1 Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.
Llibre II. Delictes i les seves penes
Títol I. De l'homicidi i les seves formes (art. 142 i 142 bis)
Títol III. De les lesions (art. 152 i 152 bis)
Títol IX. De l'omissió del deure d'auxili (art. 195 i 196)
Títol XV. Dels delictes contra els drets dels treballadors (art. 311 al 318)
Títol XVII. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva
Capítol IV. Dels delictes contra la seguretat viària (art. 379 al 385 ter)
Títol XVIII De les falsedats
Capítol II. De les falsedats documentals
Secció primera: De la falsificació de documents públics, oficials i mercantils i dels despatxos transmesos per
serveis de telecomunicació (art. 390 al 394)
Capítol III. Disposicions generals (art. 400 i 400 bis)

—4 Policia de seguretat i administrativa

4.1 Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Capítol III. Actuacions per mantenir i restablir la seguretat ciutadana (art. 14 al 23)
Capítol V. Secció 2a: Infraccions i sancions (art. 34 al 43)
4.2 Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig1, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció,
detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.
Capítol II. Principis, licitud del tractament i videovigilància
Secció 1a. Principis i licitud del tractament (art. 6 al 14)

—5 Coneixements específics referents a l'especialitat

5.1 Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible (punt 3).
5.2 Pla de seguretat viària 2021-2023 (punt 3 i punt 4).
5.3 Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
5.4 Llibre blanc del transport de la UE (versió castellà).
5.5 Reglament (CE) núm. 561/2006 relatiu a temps de conducció, pauses i períodes de descans (versió
castellà).    

 
MÉS INFORMACIÓ                                                                

Formació de la ICSI FEPOL
Av. Meridiana, 614, Barcelona
Tel. 933 426 810
📧 formacio@fepol.cat 
www.formacio.fepol.cat  
          
 
Política de Cookies