Categories
 
Curs de MATÍ de preparació de la PRIMERA PROVA de la convocatòria de promoció a les categories de CAPORAL/A i SERGENT/A de la GUB (promoció 2022).
IMPORTANT: Aquesta edició es farà en TORN MATÍ.
Aquest curs t'ha de permetre afrontar amb èxit l'examen de la primera prova (prova teòrica) del concurs oposició per accedir a les categories de caporal/a i sergent/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona.                                              
120 €
 
Matricula't
120 €
 
 
Matricula't
Introducció

Aquest curs t'ha de permetre afrontar amb garanties d'èxit la primera prova del concurs oposició per accedir a les categories de caporal/a i sergent/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 


Aquesta primera  prova és teòrica  (obligatòria  i  eliminatòria): consistirà  a  donar  resposta  a  un  qüestionari  d'un  màxim  de  80 preguntes  tipus  test,  que versaran  sobre  el  temari  que  figura  a l'apartat contingut del curs. Cada  pregunta  tindrà  quatre alternatives  de  resposta  de  les  quals  només  una  serà  correcta.  

Totes  les  respostes correctes  tindran  el  mateix  valor,  les  preguntes no contestades  no  restaran  i  les  respostes  errònies descomptaran  ¼  part  del  valor  d'una  resposta  correcta. El  temps  màxim per  a  la  realització  d'aquesta  prova  serà  de  90  minuts.

 

La  prova  serà  eliminatòria  i  es  qualificarà  fins  a  10  punts.  La  puntuació  mínima  per  superar-la  serà  de  5  punts.
 

 
Estructura del curs

EL CURS SERÀ EN MODALITAT PRESENCIAL (combinat amb la modalitat ONLINE).
Aquesta edició del curs es realitzarà durant el torn de MATÍ
Les classes estaran repartides en  15 sessions repartides en tres setmanes (a determinar segons el calendari del procés selectiu)

L'horari serà de les 9.30 hores fins a les 13.15 hores amb una pausa de 15 minuts.
La distribució del temari es farà seguint la taula següent. Tot i això, poden haver-hi canvis d'última hora si els professors consideren que s'ha d'insistir més en uns conceptes que en uns altres.

 
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
1a setmanabloc 1 bloc 1bloc 2bloc 2bloc 3
2a setmanabloc 3bloc 4bloc 4bloc 5bloc 5
3a setmanabloc 5bloc 5bloc 6bloc 6bloc 7 i bloc 8
 

El temari del curs estarà disponible en linea al nostre campus virtual, també es penjaran preguntes tipus i qüestionaris que et permetin fer autoavaluacions. A finals de febrer s'obrirà el campus en linea i el tindreu disponible fins al dia de la prova. TAMBÉ ESTÀ PREVIST FER UN MANUAL (TIPUS LLIBRE) AMB EL TEMARI IMPRÈS QUE US FAREM ARRIBAR AL VOSTRE DESTÍ O DOMICILI, segons ens digueu. 

Està previst fer un simulacre d'examen presencialment, per emular el del dia de l'examen i poder analitzar on heu d'aprofundir en l'estudi. Aquesta prova presencial també ens servirà per, en cas de superar-la, expedir un certificat d'aprofitament del curs.
 

 
Inscripcions i pagament

El nombre de places està limitat a 30 persones. Un cop hi hagi 30 persones inscrites al curs, aquest es tancarà automàticament
Només poden accedir al curs les persones afiliades al SIP-FEPOL.

Perquè la inscripció sigui efectiva s'ha de fer el pagament FENT CONSTAR EL TEU NOM I LA REFERÈNCIA PROMO_GUB. D'aquesta manera es farà  la reserva de la plaça. 

El PAGAMENT S'HA DE FER MITJANÇANT TARGETA BANCÀRIA
Després de fer la inscripció anireu rebent informació mitjançant el vostre correu electrònic. 
 

 
Lloc on es farà el curs

El curs estarà disponible al CAMPUS FEPOL:
https://campus.fepol.cat/

Les classes presencials es faran al nostre centre de formació (Centres de Serveis Integrals de la FEPOL), situat a:
Avinguda Meridiana, 614 (baixos) - 08030 Barcelona


                                                            

Nota:
Aquest temari està basat en les oposicions de l'any 2021, també falten alguns temes de la categoria de sergent/a que s'afegiran en un annex al temari final. Les modificacions en el temari que puguin haver-hi en la convocatòria de l'any 2022 seran incorporades tant punt surtin publicades. 


BLOC  I.  CODI  PENAL

1.  Delictes  contra  les  persones:  Homicidi  i  lesions.
2.  Delictes  de  violència  de  gènere.
3.  Delictes  contra  el  patrimoni.  Furt.  Robatoris.  Robatori  i  furt  d'ús  vehicles.
4.  Delictes  contra  la  salut  pública.
5.  Delictes  d'Odi.
6.  Delictes  contra  l'Administració  Pública.
 

BLOC  II.  PROCESSAL  PENAL

7.  L'atestat  policial:  concepte,  naturalesa,  formes  d'iniciació,  requisits  formals,  valor  processal,  diligències  que l'integren,  les  actes,  inspecció  ocular  i  recollida  de  proves.
8.  Policia  judicial.  Àmbits  i  funcions.
9.  La  detenció.  Límits  legals,  supòsits  i  garanties.
10.  Procediment  d'Habeas  Corpus.
11.  El  domicili:  Concepte  i  casuística.  Domicili  persones  jurídiques.  L'entrada  i  registre.
 

BLOC  III.  MARC  NORMATIU

12.  Llei  de  seguretat  viària  6/2015.
13.  Reglament  general  de  conductors.
14.  Ordenança  de  circulació,  vehicles  i  vianants.
15.  Ordenança  de  mesures  per  fomentar  i  garantir  la  convivència  ciutadana  a  l'espai  públic.
16.  Ordenança  de  l'ús  de  les  vies  i  els  espais  públics  de  Barcelona.
17.  Ordenança  ZBE.
18.  Llei  Orgànica  11/2009  de  regulació  administrativa  d'espectacles  públics  i  activitats  recreatives  i  Decret  112/ 2010.  Accés  i  admissió.  Horaris.  Ordre  INT/358/2011.  Les  mesures  provisionals  immediates  a  la  Llei  i  al Reglament


BLOC  IV.  LEGISLACIÓ  POLICIAL

19.  La  llei  16/91,  de  10  de  juliol,  de  les  policies  locals.
20.  Llei  Orgànica  4/2015,  de  protecció  de  seguretat  ciutadana.
21.  Llei  Orgànica  9/1983  reguladora  del  dret  de  reunió.
22.  Codi  d'ètica  de  Catalunya.
 

BLOC  V.  PROCEDIMENTS  POLICIALS  I  GESTIÓ  OPERATIVA  D'UN  COS  POLICIAL

23.  Estructura  i  Organització  de  la  GUB.  Carta  de  serveis.
24.  Gestió  operativa.
25.  El  passi  de  llista  –  briefing.
26.  Policia  de  Proximitat  a  Barcelona.  Equip  de  Policia  de  Barri.
27.  Visualització  del  servei  operatiu  de  la  GUB  a  la  via  pública.
28.  Mesures  d'autoprotecció  i  seguretat.  Nivells  d'alerta.
29.  Cura  i  conducció  dels  vehicles  policials  de  la  GUB.
30.  Armes,  eines  d'ús  policial  i  galeries  de  tir.
31.  Gestió  ORD's.
32.  La  identificació  i  l'escorcoll  a  persones.
33.  Normes  d'actuació  en  trasllats  i  custòdia  de  detinguts.
34.  Protocol  d'actuació  per  a  l'atenció  a  les  urgències,  els  trasllats  i  els  ingressos  involuntaris  de  persones  amb malalties  mentals.
35.  Normes  d'actuació  per  a  la  detecció,  prevenció  i  gestió  operativa  dels  comportaments  discriminatoris.
36.  Violència  masclista.
37.  Delictes  contra  la  seguretat  viària.
38.  Trencament  d'immobilització  d'un  vehicle.
39.  Vehicles  de  Mobilitat  personal  i  cicles  de  més  de  dues  rodes.
40.  Protecció,  tinença  i  venda  d'animals.
41.  Regulació  i  actuació  en  l'ús  d'RPA  (dron).
42.  Pla  Bàsic  d'actuació  en  emergències.
 

BLOC  VI.  ORGANITZACIÓ  I  FUNCIONAMENT  MUNICIPAL

43.  L'organització  municipal.  Estructura  política  i  Administració  executiva.
44.  Els  Districtes.  Pauta  organitzativa.  La  desconcentració  municipal.
45.  La  Mobilitat  i  Seguretat  Ciutadana  a  la  llei  22/98  La  Carta  Municipal  de  Barcelona.
46.  Acord  regulador  de  les  condicions  de  treball  dels  empleats  públics  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  20172020.  Art.  15  i  16  i  annex  2  (  condicions  específiques  de  treball  de  GUB).


BLOC  VII.  DESENVOLUPAMENT  HABILITATS

47.  Lideratge  i  coordinació  de  grups  de  treball.  Habilitats  de  lideratge  personal  i  de  grup.
48.  La  motivació,  la  cohesió  del  grup  i  la  implicació  personal.
49.  La  comunicació.  Comunicació  i  informació.  Comunicació  eficaç  i  escolta  activa.  Mitjans  i  canals  de transmissió  de  la  informació.
50.  La  gestió  de  situacions  adverses,  L'anàlisi  i  solució  de  problemes.
51.  El  III  Pla  d'Igualtat  d'oportunitat  entre  dones  i  homes  2020-2023.


BLOC  VIII.  SISTEMES  D'INFORMACIÓ

52.  NIP/SIP
53.  Iris
54.  Relacions  amb  la  comunitat                                                           
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí